د پاڼې محتوا

ذوقي او تفريحي


ریس صیب زنده باد

د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د ازموینې پارچه کې استاد انارګل سوال راوستلی وه، چېد ډیموکراسۍ ګټې ولیکئ؟ نو مسلما ...