علمي او معلوماتي
د سېډني ښار د وچ کالۍ له ګواښ سره مخ دی
علمي او معلوماتي

د سېډني ښار د وچ کالۍ له ګواښ سره مخ دی

« وېنډوزوېستا » بازار ته راووت
علمي او معلوماتي

« وېنډوزوېستا » بازار ته راووت

چين دژونددچاپېريال په ساتنه کې ،ټيټ مقام ګټلی
علمي او معلوماتي
دلومړي ځل لپاره داسې ستوری پېژندل شوی ،چې څلورقطبونه لري
علمي او معلوماتي
دځوانانولپاره آزموينه او زدکړه ( هم خرمااوهم ثواب )  :
علمي او معلوماتي
د سرطان په ضد نوي  وسله پيدا شوه
علمي او معلوماتي

د سرطان په ضد نوي وسله پيدا شوه

روسان تر اوسه  سختو وارواو يخنۍ ته سترګې په لاره دي .
علمي او معلوماتي

روسان تر اوسه سختو وارواو يخنۍ ته سترګې په لاره دي .

مريخ ته د انسانانو ورتګ او دژوندپيل
علمي او معلوماتي

مريخ ته د انسانانو ورتګ او دژوندپيل

د((ګينيس )) دنړيوالوريکارډونوکتاب ياThe Guinness Book of World Records
علمي او معلوماتي