علمي او معلوماتي
اب حیات چینه
علمي او معلوماتي

اب حیات چینه

د کورونا بشري ناورین او په پښتو کیسه کې ېې لومړنی انځور اوادبي غبرګون
علمي او معلوماتي
لس کتابه لس رازونه
علمي او معلوماتي

لس کتابه لس رازونه

 دکرونا واکسین او درملنه !
علمي او معلوماتي

دکرونا واکسین او درملنه !

د کرونا وژونکي ويروس په اړه ډېر پوهه شئ
علمي او معلوماتي

د کرونا وژونکي ويروس په اړه ډېر پوهه شئ

نا لیدلی کرونا او د ځواکمنو بی وسي!
علمي او معلوماتي

نا لیدلی کرونا او د ځواکمنو بی وسي!

کرونا بیولوژیکي وسله یا دامریکېا له وړاندې طرحه شوی ناورین!؟
علمي او معلوماتي
کورنا؛ د عبادت له ادا کول د ژوند تر مصوونیته
علمي او معلوماتي

کورنا؛ د عبادت له ادا کول د ژوند تر مصوونیته

د کورونا وېروس له امله د ځېرک ټیلېفونونو زیان
علمي او معلوماتي

د کورونا وېروس له امله د ځېرک ټیلېفونونو زیان

نهال‌ شانی راه نجات از بحران آلوده گی هوا
علمي او معلوماتي

نهال‌ شانی راه نجات از بحران آلوده گی هوا