د پاڼې محتوا

علمي او معلوماتي


سوله خیر دی

کله چې د طالبانو واک په ټول هیواد کې خپور شو او کابل یې هم په خورا آساني سره ونیو، نو فاتحانه او صادقانه یې اعلا ...

بې موخې

د هرې وېرې تر شا د ژوند یوه نا پرانیستل شوې پاڼه شتون لري، خو د دې پاڼې اړول د یوې بې موخې تصور سره تړلې، چې دا ور ...