د پاڼې محتوا

علمي او معلوماتي


پۀ که په؟

که په، څه، نیکه، واده، ته، زه، او خواړه پۀ، څۀ، نیکۀ، وادۀ، تۀ، زۀ، او خواړۀ ولیکو د لیکلو موخه او ګټ ...

استاد رشاد ته؛ منظوم ليك

یادونه د ۱۹۹۵ کال دسپتمبر میاشت وه چې له جنګ ځپلي کابله په توره شپه کې ډیلي ته را ورسیدم، څومیاشتې مو په ډیر ...

ادب او تاريخ

د یوې ښې کیسې په څیر هیڅ شی نشته. موږ د هغې نړۍ په هکله پوهېږو، چې پکې مو کیسې اورېدلې او په هغه ژوند کوو. موږ د ډی ...