علمي او معلوماتي
 غوره ویناوال جوړیدو څو لارې!
علمي او معلوماتي

 غوره ویناوال جوړیدو څو لارې!

د اغېزمنې رهبرۍ لس عمده ځانګړنې
علمي او معلوماتي

د اغېزمنې رهبرۍ لس عمده ځانګړنې

بې مرزه اوسئ (له ظرفیتونو تاو دیوالونه مو مات کړئ)- د کتاب لنډیز
علمي او معلوماتي
‎څنګه کولی شو پیسې مديریت کړو؟
علمي او معلوماتي

‎څنګه کولی شو پیسې مديریت کړو؟

د پينځو ثانېو قاعده ـ د کتاب لنډیز   
علمي او معلوماتي

د پينځو ثانېو قاعده ـ د کتاب لنډیز  

د عمل فکتور- د کتاب لنډیز
علمي او معلوماتي

د عمل فکتور- د کتاب لنډیز

رنسانس خیالی بقایای تیمور لنگ
علمي او معلوماتي

رنسانس خیالی بقایای تیمور لنگ

 څنګه ليکوالي زده کړو؟
علمي او معلوماتي

څنګه ليکوالي زده کړو؟

 آلودگی هوا چالشی که کمتر به آن توجه میشود
علمي او معلوماتي

آلودگی هوا چالشی که کمتر به آن توجه میشود

د یوازې یوې کیسې یا نیمګړو معلوماتو خطر
علمي او معلوماتي

د یوازې یوې کیسې یا نیمګړو معلوماتو خطر