علمي او معلوماتي
           د پښتو ښځینه شاعرانو په شعر کې احساس او تخییل ولې کمزوری دی؟
علمي او معلوماتي
منټو (لنډې کیسې) کتاب چاپ شو
علمي او معلوماتي

منټو (لنډې کیسې) کتاب چاپ شو

 د سربلونو نا سمه کارونه
علمي او معلوماتي

د سربلونو نا سمه کارونه

د توی شوې وېښانو بېرته را شنه کېدو اسانه لار
علمي او معلوماتي
  بین الافغاني مذاکراتو په پیلیزه غونډه کې څه وویل شول؟
علمي او معلوماتي
له نورو پوهو سره د ژبې اوژبپوهنې اړیکې
علمي او معلوماتي
اوربند سره موقت حکومت تړل د چا طرحه ده؟
علمي او معلوماتي

اوربند سره موقت حکومت تړل د چا طرحه ده؟

که غږونه نه وای؟
علمي او معلوماتي

که غږونه نه وای؟

د فزيک نړۍ: نويدونکې انرژي او بادي بريښنا
علمي او معلوماتي

د فزيک نړۍ: نويدونکې انرژي او بادي بريښنا

 افغانستان کې د چاپېریال او طبیعي منابعو مدیریت
علمي او معلوماتي