علمي او معلوماتي
د هېواد بانکې نظام – دويمه برخه   
علمي او معلوماتي

د هېواد بانکې نظام – دويمه برخه  

د هېواد بانکي نظام - لومړۍ برخه  
علمي او معلوماتي

د هېواد بانکي نظام - لومړۍ برخه  

د اور څخه څنګه ځان وساتو؟
علمي او معلوماتي

د اور څخه څنګه ځان وساتو؟

 د ماشومانو لپاره د لسو چاپ شويو اثارو مخکتنه وشوه
علمي او معلوماتي

د ماشومانو لپاره د لسو چاپ شويو اثارو مخکتنه وشوه

د سیلابونو په مخنیوي کې د ځنګلونو رول!  
علمي او معلوماتي

د سیلابونو په مخنیوي کې د ځنګلونو رول!  

د کمال خان بند اقتصادي ګټې اوارزښت ‎
علمي او معلوماتي

د کمال خان بند اقتصادي ګټې اوارزښت ‎

د نړۍ سل معتبر پوهنتونونه: هاروارډ پوهنتون (Harvard   University) ؛ ۳-برخه
علمي او معلوماتي
د نړۍ سل معتبر پوهنتونونه: ستنفورډ پوهنتون (Stanford University)؛ ۲-برخه
علمي او معلوماتي
د نړۍ سل معتبر پوهنتونونه: اکسفورډ پوهنتون (Oxford University)؛ ۱-برخه
علمي او معلوماتي