د پاڼې محتوا

لڼډې کیسې


دوه څپېړې

داسې مې یاد دي لکه دا نن ورځ، په لومړي ټولګي کې وم، ښوونکي د رسم کورنۍ دنده راکړي وه، د شپې کتابچې ته پروت و ...

تشې نارې

یو ملګری مې له دوو کلونو منډو ترړو وروسته د یوه دفتر په ازموینه کې یو بست ته بریالی شو.په دنده کېناست، په سب ...

بدلنۍ/ لنډه کیسه:

لیکواله: غرڅنۍ ساهو وخت ځان ټکنده غرمې ته نېږدې کوو، هوا را توده شوي وه، وارې د تودیدو و، د اوړی پادشاهي وه ...

تږی/ لنډه کيسه

ليکوال: ناڅرګند لور مې پرون پنځهلس کلنه شوه. ډېره مې يادېږي. وراره به مې اوس دوه کلن وي، په لاسونو کې د پو ...