سیمه او نړۍ
ټرمپ: د سپينې ماڼۍ ویاند احمق دی
سیمه او نړۍ