د پاڼې محتوا

روغتیايي


د هوږې ګټې

په تیرو وختونو کې ټولو پیژندل شويو طبیبانو د زیات شمیر ناروغیو لپاره هوګه د درمل په توګه کاروله. اوسنی ساینس هم ...