د پاڼې محتوا

روغتیايي


بوی بد دهان

بوی بد دهان عبارت است از بوی ناخوشایندی که هنگام تنفس یا صحبت کردن شخص به مشام می رسد. این بو ممکن است به صور ...