د پاڼې محتوا

ټولنیزې


مطالعه څه ته وایي؟

پر يو شي خبرېدلو او کتاب لوستلو ته مطالعه وايي. که هر څومره څوک مطالعه کوي، پوهه يې ډېرېږي. مطالعه د انسانانو له ...

خورېدل

ذهن مو لکه خورېدلې ځمکه له پالنې او راټولېدنې بې سیکه شوی، تل د یوې نوې لارې په لټون کې دی، چې د ذهن خورېدونکي ا ...

تریخ حقیقت 

تېر تاریخ لا څه چې بحث پرې وکړو خو نیږدې تقریبا ۴۸ کاله کیږي چې زموږ سیاسي او تصمیم کننده مشرانو پدې تیر کړل چې ...