افغانستان
د امريکې د وګړو نفوس له 300 ميليونو څخه واوښت
افغانستان

د امريکې د وګړو نفوس له 300 ميليونو څخه واوښت

عطامحمد نور: په بلخ کې 50 تنه طالبان نيول شوي دي
افغانستان
دوه فرانسوي يرغمل لاتر اوسه په افغانستان کې ژوندي دي
افغانستان
امريکا هڅه کوي چې قبايلي سيمو ته ځمکني عمليات وغځوي
افغانستان
پښتونخوا حکومت هڅه کوي ملکنډ په خپله ولکه کې راولي
افغانستان