افغانستان
هرات کې صحرايي محکمه؛ ولې دا ميرمن په دورو وهل شوې؟
افغانستان
د مجرم په ډزو د تخار امنيت امر (محمدابراهیم دوراندیش) ووژل شو 
افغانستان