د اونۍ څېره
نن يې کليزه ده؛ نور محمد تره کی څوګ وو؟ د تره کي ژوند ته لنډه کتنه
د اونۍ څېره
د پښتو داستاني ادب سرلاري او ليکوال نصير احمد احمدي ژوندليک
د اونۍ څېره
د نعمت روان ژوند ته لنډه کتنه؛ دی څوګ وو او کندهار کې يې څه کول؟ 
د اونۍ څېره
د انګلستان د ملکې مېړه الېزابت خاوند (فېلېپ) لنډ ژوند ليک 
د اونۍ څېره