د اونۍ څېره
ډاکټر نجيب الله (احمدزی) وپېژنئ
د اونۍ څېره

ډاکټر نجيب الله (احمدزی) وپېژنئ

د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح څوګ وو؟ 
د اونۍ څېره

د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح څوګ وو؟ 

دوکتور اياز نيازی څوګ وو؟   
د اونۍ څېره

دوکتور اياز نيازی څوګ وو؟   

د شهيد سردار محمد داود خان ژوند ته  لنډه کتنه 
د اونۍ څېره

د شهيد سردار محمد داود خان ژوند ته  لنډه کتنه 

محمد حنيف اتمر څوګ دی؟ 
د اونۍ څېره

محمد حنيف اتمر څوګ دی؟