د پاڼې محتوا

علمي او معلوماتي


Angina Pectoris

د زړه د ناروغيو څخه تر ټولو مشهوره ناروغي د زړه د رګونو يا كورونري رنځ دى. دا ناروغي د زړه د رګونو د تنګوالي ل ...