علمي او معلوماتي
له دندې لرې کیدل که له دندې شړل کیدل؟
علمي او معلوماتي

له دندې لرې کیدل که له دندې شړل کیدل؟

د ظاهري سیاست دویم مخ
علمي او معلوماتي

د ظاهري سیاست دویم مخ

  ایا لومړی ځل وظیفه کوئ؟ دغه سپارښتنې مو پر ځان عملي کړئ
علمي او معلوماتي
شاهي کانال یوه بنسټیزه پروژه؛ خو برخلیک یې د شګلن کمر په څنډه دی! 
علمي او معلوماتي
افغانستان او سیمه ییزه همکاري فرصتونه او ستونزې
علمي او معلوماتي
مانا څه ده؟ ‎
علمي او معلوماتي

مانا څه ده؟ ‎

افغاني ټولنه او د نجونو بکارت: د بکارت پردې په اړه  څلور علمي خبرې 
علمي او معلوماتي
د اوبو بندونو له امله د پرمختګ پایداري
علمي او معلوماتي

د اوبو بندونو له امله د پرمختګ پایداري

د کورني کتابتون اغیزې
علمي او معلوماتي

د کورني کتابتون اغیزې