د پاڼې محتوا

علمي او معلوماتي


موم شوي

ژوند د هیلو له کاروانه پاتې، د ذهني او فزیکي تېښتې وېره په زیاتېدو ده. هر فکر موم شوی او د نالیدلي تصور په زانګ ...

  د اوستا ‌ګاڅونه

ګاڅونه یا ګاتونه چې په اوستا کې ګاڅا، سانسکرېت کې ګاثا، پهلوي کې ګاسان او په اوسنۍ پارسي کې يې معادل ګاهان دی، ...