سیمه او نړۍ
نوی ۲۰۱۷ ز کال د پيلیدو په درشل کې
سیمه او نړۍ