د پاڼې محتوا

ټولنیزې


تفکر

انسان د تفکر کولو صلاحیت لري،نو لدې وړتیا څخه باید مطمینه ګټه ترلاسه کړي،باید د خپل ورځني ژوند ځیني بر ...