ټولنیزې
درد ‎
ټولنیزې

درد ‎

 له مجبوره افغانانو د ایران تعریف
ټولنیزې

له مجبوره افغانانو د ایران تعریف

 وېره څنګه وژلى شو؟
ټولنیزې

 وېره څنګه وژلى شو؟

په رسنيو کې د نامسلکي کسانو ګمارنې پښتو ژبې ته زيان اړولى شي
ټولنیزې
څنګه خوندور او ګټور ژوند ولرو
ټولنیزې

څنګه خوندور او ګټور ژوند ولرو

که هر پلار داسې وکړي
ټولنیزې

که هر پلار داسې وکړي