د پاڼې محتوا

شعرونه


د روهي مرګ

نن فلك بيا وړې يوه تانده ځواني هغه نښتره او هغه مرانده ځواني دا هم عاشق دى ستا د مخ او ښايست ځكه په دار شوه ...

ستورى

ستورى د عشق مې ستا د مينې له مدار وتى دى په څه بانه دى مرور خدايه كنار وتى دى د وخت زاهد رانه د ميو جام نسكو ...

چېرته لاړې

د مينې له محفل نه زما ياره چېرته لاړې د ځوانو امېدونو ستر سالاره چېرته لاړې چمن درباندې شنډ شولو په كومه خ ...

روهي صاحب ته!

په سترګو كې مې اوښكې له خفګانه ځي را ځي اروا ته د روهي مې څه له ځانه ځي را ځي د غم قاصد چې راشي دې سپېره مخ ت ...

رباعى

(( روهي )) چو نگه بست ز دهر پر غم خلقى ز مژه رىخت سرشك ماتم خواهم همه دم طاير روح پاكش از درگه حق شاد به گلزار ...