شعرونه
د نعمت روان په یاد
شعرونه

د نعمت روان په یاد

شعر
شعرونه

شعر

خپله ګنا
شعرونه

خپله ګنا

هغه یوه نښه د یادیږي که نه
شعرونه

هغه یوه نښه د یادیږي که نه

ربه داسی امن غواړو
شعرونه

ربه داسی امن غواړو

  غزل
شعرونه

  غزل

د خپل زوړ کالج یاد
شعرونه

د خپل زوړ کالج یاد

نظم
شعرونه

نظم

ازادي
شعرونه

ازادي

هغه وروستۍ ورځ مې چې ولیدلې- نظم
شعرونه

هغه وروستۍ ورځ مې چې ولیدلې- نظم