د پاڼې محتوا

شعرونه


ارمان

لمر سترګه ووهله زړ رنګ آسمان ښکلی کړی وو خوښېدل دې چې ورته وګوري یوه زېړې او سرې پاڼې به ځان ازاد کړ آرامه به ...

غزل

زه به د وطن د ابادۍ په ارمان مړ شمه یا به د پښتون د ازادۍ په ارمان مړ شمه جنګه ستا لمبو کې سوزیدلی تور لرګی یم ...

غزل

خبره داده  چې چاره به د دوښمن کومه يار به مې وروسته پالم اوس غم د وطن کومه   منم د اور په ځنځيرو کې مو سبا تړلی ...

غزل

ناست یم د زړه د ړنګ دیوال ترشاه  څه به مې حال وي ؟ ددې حال ترشاه ترشـاه یې نیمه ځمکه وښـویده ویې ښویده په څـڼ ...

غزل

تازه غزل د غربت زور لوي لوي سړي ماتوي يويو پريږدي يويو بيخي ماتوي په دې ماشوم ګوره سبق ووايه بې علمي مخ د ...

غزل

پوره اووه کاله مې ونه لیدې لا مې تر ننه هم لیدلې نه یې خو په خیالاتو کې مې تل اوسیږې لا مې ګوګل کې یې، ترې تللې ...