د پاڼې محتوا

د اونۍ څېره


رنګين دادفر سپنتا

له درې مياشتو راهيسې د افغانستان ( نه پوهېږم ، چې پخوانی ورته ووايم که اوسنی ) د بهرنيو چارود وزير پر سر د ولس ...

ګلبدين حکمتيار

يو شمېر خبري رسنيود حزب اسلامي د مشر ګلبدين حکمتيار يو ليک خپور کړی او په هغې کې له ټولو وسله والو ډلو څخه غو ...