د اونۍ څېره
د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح څوګ وو؟ 
د اونۍ څېره

د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح څوګ وو؟ 

دوکتور اياز نيازی څوګ وو؟   
د اونۍ څېره

دوکتور اياز نيازی څوګ وو؟   

د شهيد سردار محمد داود خان ژوند ته  لنډه کتنه 
د اونۍ څېره

د شهيد سردار محمد داود خان ژوند ته  لنډه کتنه 

محمد حنيف اتمر څوګ دی؟ 
د اونۍ څېره

محمد حنيف اتمر څوګ دی؟ 

د (نیلسن منډیلا) پر ژوند، سياسي مبارزې او نړيوال انځور لنډه کتنه 
د اونۍ څېره
د مصر پخوانی ولسمشر حسني مبارک ژوند (له زېږېدو تر مرګ)
د اونۍ څېره

د مصر پخوانی ولسمشر حسني مبارک ژوند (له زېږېدو تر مرګ)