د پاڼې محتوا

اسلامي


له ډاکټر ذاکر نايک پوښتنه: ولې په اسلام کې غلامي جواز لري او ولې نارينه مسلمان ته له نکاح پرته اجازه ورکړل شوې، چې له خپلې غلامې سره جنسي اړيکې تر سره کړي؟ 

دا چې د اسلام په سپيڅلي دين کې مسلمانانو ته دا اجازه ورکړل شوې ده، چې ښځينه غلامانو سره جنسي اړيکې تر سره کړي او ...

له ډاکټر ذاکر نايک پوښتنه: سپيڅلي قران کريم يو ځای کې راغلي چې انسان له خاورو  او بل ځای کې ويل شوي چې انسان له نطفې پيدا شوی؛ کوم يو يې سم دی؟  

له ډاکټر عبدالکريم ذاکر نايک څخه پوښتنه شوې ده، چې په سپيڅلي قران کريم د انسان د جوړښت په اړه ويل شوي دي چې انسا ...