د پاڼې محتوا

اسلامي


د ريا کار علامتونه

او دهغه انجا م:- د حضر ت علی (رض) نقل دی چه د ریا کا ر ځلور علا متو نه دی۰ ۱— په یوا ځی وا لی کی سست وی یعنی کله ...