گزارشونه
په خوست کې پولیس د ښو دندو د اجرا له امله وستایل شول
گزارشونه