د پاڼې محتوا

۲۱مه پيړۍ


جادويي ساعت هم جوړ شو

هغه ورځ لیرې نه ده چې اییرکنډېشن او هیټر په خپلو جامو کې درسره وګرځوئ چې په یخنۍ کې مو ګرم او په ګرمۍ کې مو یخ وس ...