د پاڼې محتوا

ټولنیزې


تجارتي غوښې

وطني چرګان به مو پخپل لاس حلال کړي او بیا خوړلي وي. هیڅکله هم له وارد شویو چرګانو سره نشي پرتله کیدا ...

مونږ او زده کړه

زده کړه د هر انسان یوه بنسـټیزه رښته ( حق) ده. زده کـړه ژونـد دی، ناپوهـي په ژونـدونې مـرګ دی. زمونږ د وروســ ...