ټولنیزې
په جنتي سیمه (نورستان) کې د ښځو او ماشومانو خراب وضعیت! 
ټولنیزې
یو شمېر ځوانان په زندانونو کې کتابتونونه جوړوي! 
ټولنیزې
د سیاسونو سیاسي بې ثباتي
ټولنیزې

د سیاسونو سیاسي بې ثباتي

حکومت تکنوکرات در افغانستان 
ټولنیزې

حکومت تکنوکرات در افغانستان 

درد ‎
ټولنیزې

درد ‎

 له مجبوره افغانانو د ایران تعریف
ټولنیزې

له مجبوره افغانانو د ایران تعریف

 وېره څنګه وژلى شو؟
ټولنیزې

 وېره څنګه وژلى شو؟