ټولنیزې
نقش خانواده در جامعه امروزی
ټولنیزې

نقش خانواده در جامعه امروزی

د عنعوي جرګو څرنګوالی
ټولنیزې

د عنعوي جرګو څرنګوالی

کابل؛ د جنایي جرمونو ګراف راټیټ شوی
ټولنیزې

کابل؛ د جنایي جرمونو ګراف راټیټ شوی

په دولتي معاش کې څنګه برکت ؤ؟
ټولنیزې

په دولتي معاش کې څنګه برکت ؤ؟

د ابادۍ او یو بل د لاسنیوي کال
ټولنیزې

د ابادۍ او یو بل د لاسنیوي کال

کابل ښار کې د مجرمینو پرضد عملیات
ټولنیزې

کابل ښار کې د مجرمینو پرضد عملیات

پولیس پایتخت در تعقیب مجرمین
ټولنیزې

پولیس پایتخت در تعقیب مجرمین

افزایش نیاز به کود کیمیاوی  (طنز)    
ټولنیزې

افزایش نیاز به کود کیمیاوی  (طنز)    

یاد بود ازقتل زنده یاد فرخنده ملکزاده شهید
ټولنیزې

یاد بود ازقتل زنده یاد فرخنده ملکزاده شهید

بعضی انجو ها چه طور ایجاد می شوند؟ (طنز)
ټولنیزې

بعضی انجو ها چه طور ایجاد می شوند؟ (طنز)