ټولنیزې
وخت مو مدیریت کړئ
ټولنیزې

وخت مو مدیریت کړئ

 د دروغو مزل لنډ وي
ټولنیزې

د دروغو مزل لنډ وي

ښوونکي ته لیک
ټولنیزې

ښوونکي ته لیک

ځان ته انګېزه ورکړئ
ټولنیزې

ځان ته انګېزه ورکړئ

ځای ځایګي ته زړه مه خورئ
ټولنیزې

ځای ځایګي ته زړه مه خورئ

بې بڼکو وزرې
ټولنیزې

بې بڼکو وزرې

فکري اختلاف
ټولنیزې

فکري اختلاف

موږ ولې ناشکره یو، فکري توازن نه لرو!؟
ټولنیزې

موږ ولې ناشکره یو، فکري توازن نه لرو!؟