د پاڼې محتوا

اسلامي


صلواة تسبیح

پیغمبر ص ویوه صحابی ته فرمایلی دی چی صلواة تسبیح هره ورځ کوه که یی هره ورځ نه شې کولای په هفته کی یی یو ځل کو ...