د پاڼې محتوا

اسلامي


دمحرم لسمه

د محرم لسمه چې مذهبا هم اهميت لري په پښتني کورو کې په دغه ورځ څه نا څه خيراتونه کيږي کوم چې هيڅ وس او قدرت ...