د پاڼې محتوا

اسلامي


اسلام یعنې څه؟

لکه څنګه چې تاسو یې له نوم پوهیږی، چې اسلام د سلامتیا دین دی. په حقیقت کې هم، ددې  هر حکم د انسان، او انسانیت لپ ...