د پاڼې محتوا

سیاسي


داڅوك دى ؟

داڅوك دى ؟ چې هم ډول دى . هم خورجين دى. او هم سور ناچي .هم يې كري هم يې ريبې . څوك څيري اوڅوك گنډي . څوك لمسوي او ...