۲۱مه پيړۍ
ايفون موبايل په ماسک (پوزبند) کې هم د خلکو څېرې پېژني 
۲۱مه پيړۍ
فېسبوک په ۴۰۰ مېلېونه امريکايي ډالر يو وېب سايت واخېست 
۲۱مه پيړۍ
نوی نسل او د ټکنالوژۍ اغېزې
۲۱مه پيړۍ

نوی نسل او د ټکنالوژۍ اغېزې

سنګاپور کې روباټونه خلک ګڼې - ګوڼې ته نه پرېږدي
۲۱مه پيړۍ

سنګاپور کې روباټونه خلک ګڼې - ګوڼې ته نه پرېږدي

ټېلېګرام پر يوې نوي غوراوي (Option) کار کوي 
۲۱مه پيړۍ

ټېلېګرام پر يوې نوي غوراوي (Option) کار کوي