۲۱مه پيړۍ
ناسا: روان ۲۰۲۱ کال کې دا ګورو چې مریخ کې ژوند کيږي او کنه
۲۱مه پيړۍ
ویکیپیډیا (Wikipedia) شل کلنه سوه خو موږ سره څه مرسته کوي؟
۲۱مه پيړۍ
ولې باید خپل انټرنیټي کاروبار پېل کړو؟ 
۲۱مه پيړۍ

ولې باید خپل انټرنیټي کاروبار پېل کړو؟ 

يوټيوب کې نوې ځانګړنه 
۲۱مه پيړۍ

يوټيوب کې نوې ځانګړنه 

یوویشتمه پیړۍ به د افغانانو لپاره څنګه وي؟‎
۲۱مه پيړۍ

یوویشتمه پیړۍ به د افغانانو لپاره څنګه وي؟‎

WhatsApp نوې ځانګړنه رامنځ ته کړې 
۲۱مه پيړۍ

WhatsApp نوې ځانګړنه رامنځ ته کړې 

وېنډوز عامل سيسټم پنځه دېرش کلن شو
۲۱مه پيړۍ

وېنډوز عامل سيسټم پنځه دېرش کلن شو