د عصبي جراحۍ لپاره لومړنی روبټيک سېسټم رامنځته شو 

د طب او روغتيا په ډګر کې عصبي جراحي يا د مغزو عمليات يو له پيچلي عملياتو څخه دي. اوس مهال دې برخه کې  ټېکنالوژيک پرمختګ شوی او ښه پايله يې ورکړې ده. 

د Artificial Intelligence and Robotics په نوم يو ټېکنالوژيک - طبي انسټېټيوت د تغير وړ روبټيک سېستم جوړ کړی دی، چې پرته له انسان څخه د مغزو عمليات کولی شي.  

دغه سېسټم په لومړي ازمايښتي پړاو کې دی او د درېيو کسانو د عصابو عمليات پرې تر سره شوي دي، چې بريالۍ پايله يې ورکړې ده.