د پاڼې محتوا

ورزشي


د کوچیانو کرکټ

زه پوهېږمه چې ددې لیکنې له سرلیک سره به اکثریت لوستونکو ته سوال پیدا شي چې کوچیان او کرکټ؟ خو نه داسې نه ده همدا ...