د پاڼې محتوا

د اونۍ څېره


انګېلا مېرکل

جرمني داسې يو هېواد دی، چې تر افغانستان کوچنی او د يادونې وړ کانونه نه لري او دوو نړيوالو جګړو يې نه يوازې هېوا ...

نواز شريف

د انسان حرص چې زیات شي، نو خپله ځان ته کنده وکينی. پښتو متل دی: ميږی، چې خدای ووهي، نو وزر يې وشي. د پاکستان مخلوع ...

رام نات کويند

هند داسې يو هېواد دی، چې ورته د راز راز کلتورونو، مذهبونو، ژبو او توکمونو یو ښکلی موزایيک ويلی شو. که له يوې خوا ...