ادب او كلتور
غزني کې د ادبي هڅو د پیاوړتیا په موخه مشک ادبي بهیر خپل فعالیت پیل کړ
ادب او كلتور
سپین‌غر ادبي بهیر ۴۱مه ناسته هم وکړه    
ادب او كلتور

سپین‌غر ادبي بهیر ۴۱مه ناسته هم وکړه    

مود و فیشن (طنز)
ادب او كلتور

مود و فیشن (طنز)

وزارت امور گیم  (طنز)
ادب او كلتور

وزارت امور گیم (طنز)

منابع طبیعی افغانستان (طنز)
ادب او كلتور

منابع طبیعی افغانستان (طنز)

کمیسیون اصلاحات اداری یا هفت خوان رستم؟!  (طنز)
ادب او كلتور

کمیسیون اصلاحات اداری یا هفت خوان رستم؟! (طنز)

شاهراه ها و راه های مرزی (طنز)
ادب او كلتور

شاهراه ها و راه های مرزی (طنز)

کابل و کابل آبی (طنز)
ادب او كلتور

کابل و کابل آبی (طنز)