د پاڼې محتوا

ادب او كلتور


مود و فیشن (طنز)

مود، فیشن و آرایش از زمان نخستین بشر تاکنون در روی کره ی خاکی در کنار  عوامل دیگر با انسان ها رشد کرده اند. آرای ...