د وينې ګروپونو په اړه نوې لاس ته راوړنه

 داسې مواد يا پروتين پيدا شوي دي چې دويم، درېيم او څلورم ګروپ وينه په لومړي گروپ بدلوي.

دا يوه جوته خبره ده چې د لويو ښارونو په روغتونونو كې د لومړي گروپ وينه ډېره كمه پيدا كيږي. د كوپېنهاگين پوهنتون يوې ډلې پوهانو چې مشر يې هېنريك كلاوسېن Henrik Clausen دى داسې يو مېتود چې د وينې دويم، درېيم او څلورم گروپ په لومړي گروپ بدلوي كشف كړى دى.

د وينې د گروپونو ويش د وينې په سروكروياتو كې د انتيجنونو (AB) شته والي او نشته والي په اساس دى.

(0) I گروپ وينه - دا وينه   دونر وينه (ټولو ته وركونكې وينه) هم بولي، دا ځكه دا وينه د دويم، درېيم او څلورم (A, B او AB) گروپونو وينې په پرتله په سرو كروياتو كې هغه  انتي جن چې په وينه كې معافيتي غبرگون منځته راولي نه لري، همدا علت دى چې دا وينه هغه ناروغانو ته چې د نورو گروپونو لرونكي دي وركول كيږي. په  عين حال كې هغه وينه چې  A  ، B او AB انتيجن په سرو كروياتو كې ولري چې (دويم II، دريم III   او څلورم IV) گروپ وينه ده، هغه ناروغ ته چې د بل گروپ لرونكى وي وركړل شي د سروكروياتو سره سرېښيدل (coagulation)  منځ ته راځي.

له دې كبله پوهان په لسگونو كالونه د يوه داسې مېتود چې د سرو كروياتو نه A او B انتيجن بېل او لرې كړي پلټنه كوي. تر اوسه پورې پوهان په دې بريالي شوي وو چې د دويم گروپ وينه د خاصو موادو او پروتينو په وسيله لومړي گروپ ته بدله كړي.

كلاوسېن او د هغه همكارانو د يوه داسې انزايم چې د وينې د سرو كروياتو نه نوموړي انتيجنونه بېل كړي د موندلو لپاره څه ناڅه د 2500 په شمېر د ستورو او باكترياوو جوړښتونه مطالعه كړلي دي، چې په نتيجه كې دوی په دې بريالي شول چې د دوو باكترياوو په جوړښت كې داسې انزيمونه پيدا كړي چې د سروكروياتونه نه يوازې A انتيجن بلكې B انتيجن هم  له منځه وړلاى شي. پاتې دې نه وي چې نوموړى مېتود په ډېرو ساده او اسانو لابراتور ي شرايطو كې كېداى شي.

د نوموړي مېتود كلينيكي ازموينه به په دې لنډ وخت  كې پيل شي، په بله ژبه هغه وينه چې په دې مېتود جوړه شوي وي د لومړي گروپ لرونكو ناروغانو ته به وركړ شي تر څو يې عوارض جانبي او ښېگڼې يي معلومې شي.