د وخت مدیریت

د وخت مدیریت هغه پروسه ده چې په هغه کې وخت داسې کنترول او پلانیږي چې څنګه په مشخصو کارونو مصرف شي. د وخت ښه مدیریت تاسو سره په کم وخت کې د زیاتو کارونو په تر سره کولو کې مرسته کوي. همدا شان د وخت ښه مدیریت د فشار په کمولو، د وخت په بچت، د فرصتونو او هدفونو په ترلاسی کې خورا مهم رول لري.
اوس راځو چې څنګه کولای شو چې وخت په ښه ډول مدیریت کړو:
۱: هدف مو سم انتخاب کړئ!

داسې هدف باید انتخاب کړئ چې د تر لاسه کولو او اندازه کولو وړ وي، د SMART طریقې څخه استفاده وکړئ! 
په د مطمیئن شئ چې کوم هدفونه تاسو انتخاب کوئ باید مشخص (S: specific), د اندازه کولو وړ (M: measurable)، د تر لاسه کولو وړ (A: attainable)، د مطرح کولو وړ (R: relevant), او بوقت (T: timely) وي.

۲: مهمو کارونو ته لومړیتوب ورکړئ.
هغه کارونو او فعالیتونو ته لومړیتوب ورکړئ چې زیات مهم وي او ضرورت ورته زیات وي، مثلاً په خپلو ورځینیو کارونو باندې نظر واچوئ چې کوم:
_ کارونه مهم دي او زیات ضرورت ورته لیدل کیږي هغه اول تر سره کړئ!
_ کوم کارونه چې مهم دي خو ضرورت ورته نشته نو د داسې کارونو په اړه پریکړه وکړئ چې څه وخت باید تر سره شي.
_ کوم کارونه چې نه مهم وي او نه ورته ضرورت لیدل کیږي نو همدا کارونه یوې خوا ته کړئ او وروسته یې تر سره کړئ!

۳: د کارونو د بشپړ کولو لپاره وخت محدود کړئ.
د یو کار د بشپړ کولو لپاره د وخت محدود کول خورا مهم دي ځکه په دې سره هم وخت بچت کولای شئ او هم مو همدې کار ته تمرکز زیاتیږي.
مثلاً تاسو غواړئ یو کار بشپړ کړئ او ځان سره تصمیم ونیسئ چې زه به همدا کار په یوه ورځ کې بشپړ کوم نو په دې وخت کې ستاسو تمرکز یوازې همدې کار باندې زیاتیږي او غواړئ چې همدا کار په همدې ټاکلي وخت کې بشپړ کړئ.

۴: د کارونو په منځ کې وقفه واخلئ.
هر کله چې زیات کارونه بدون د کومې وقفې تر سره کوی نو سخته ده چې زیات تمرکز لرونکي او موټیویټ پاتې شئ.
د کارونو تر سره کولو په منځ ګې وقفه واخلئ، یوه سترګه خوب وکړئ، د خوښې کتاب، فلم، سریال وګورئ، د هغه شخص سره چې په لیدو یې خوشحاله کیږی لیده، کاته، پلی مزل وکړئ!

۵: غیر ضروري کارونه مو له لېست څخه لیري کړئ.
دا ډېره مهمه ده چې غیر ضروري کارونه مو له “To do” لېسټ څخه لیرې کړئ.
هغه کارونه مشخص کړئ چې ضروري دي او ستاسو د وخت نیولو مستحق دي.
د غیر ضروري کارونو په لیري کولو سره به مو هم وخت بچت کړی وي او هم به مو ضروري کارونو ته لومړیتوب ورکړی وي.

۶: خپل ځان ترتیب کړئ.
سالنامه کې مو زیات وخت مدیریت کړئ، او په د فکر وکړئ چې کومه ورځ مو د مشخصو او مهمو کارونو تر سره کولو لپاره بهتره ده.

۷: پلان پر مخ بوځئ.
هره ورځ د په د فکر سره پیل کړئ چې کوم کار ضروري دی چې باید تر سره شي.
ځان داسې عادت کړئ چې د هرې کاري ورځې په پای کې د راتلونکې کاري ورځې لپاره “To do” لېست جوړ کړئ. 
په “To do” لېست کې هغه کارونه چې مهم دي او زیات ضرورت ورته لیدل کیږي لومړۍ ولیکئ!
په دې طریقې سره به تاسو راتلونکی سهار په پوره انرژۍ او کامیابۍ سره پیل کړئ.