د کدوداني چينجي ناروغي يوه چټله ناروغي ده؛ په اړه يې لومړی وېډيو تاسې سره شريکه او دې برخه کې يې په هغه لارو - چارو پوهه شئ چې په کور دننه ترې ځان ساتلی شئ.