روهي ټيم پنجشېر ولايت ته تللی؛ ځانګړی راپور يې جوړ کړی. هلته د تېرې شوې جګړې نښې - نښانې په راپور کې وګورئ؛ د اجباري کوچ موضوع څومره رېښتنې ده؟ طاـلب سرتيرو او چارواکو سره د وضعيت په اړه غږېدلې يو، آيا دوی پر ټول پنجشېر واکمن دي؟
پنجشير# #Panjshir پنجشیر#