خپله ګنا

دنیا د اوښکو فوارو اخیستې
د ژوند خوښي رانه جګړو اخیستې

داسې شېبه نشته له غم بېغمه
د غم نړۍ مو په پیسو اخیستې

ملامتیا ده زموږ خپله ټوله
نامه مو خوشې د پردو اخیستې

ژوند مو پخپله دوزخ کړی ځانته
ځمکه اسمان مو په ګیلو اخیستې

خپله ژوند نکړو، ننداره د ژوند کړو
موږ تش مزه له نندارو اخیستی
ناست یوو د بلې دنیا ژوند په تمه
دلته د ژوند ارزو څو غلو اخیستی

دومره ساده یوو چې هر وخت غولیږو
ژوند ښېرازه مو افسانو اخیستې

راځۍ په ګډه اوپاشي پرې وکړو
د بابا مېنه اور لمبو اخیستې

شونډې يې ځکه سپېره غونې ښکاري
سرخې د شونډو اننګو اخیستې

یو د ساقي پیاله کې خوند پاتې دی
نورو پیالو مزه اوبو اخیستې
د ۲۰۲۱ کال د اپریل ۱۳ مه
مرادزی