روهي کابل ښارياونو سره؛ کوم کتابونه ډېر لولئ؟ Rohi with Kabul citizens Which books do you read most?
څه وخت مطالعه کوئ او کوم کتابونه ډېر لولئ؟ 
چه زمانی می خوانید و کدام کتاب را بیشتر می خوانید؟
When do you read and which books do you read the most?
#کتاب 
#مطالعه
#Study