په ننګرهار کې د برګر ورځ لمانځل د صنعت او فرهنګي اونی پرانیسته وشوه
celebrating farmers' day in Nangarhar and culture and industry week opens in Nangarhar