د روهي د مالوماتي وېډيوګانو په لړۍ کې د نړۍ د شلو سترو دينونو له کلتور، پيروانو شمېر او اصولو سره بلد شئ.
۲۰ اديان بزرګ جهان، قسمت ششم، مذهب تائویزم
Get to know the culture, number and principles of the world's 20 largest religions in a series of informative videos on Rohi.

#religions
#مذهب
#دين