د نړۍ ستر شل دينونه؛ ولسي يا عاميانه دين | The world's top 20 religions; Folk Religion
 د ولسي يا عاميانه دين د پيروانو شمېر، بنسټيز اصول يې او پر دې دين د خلکو باورونه. 
تعداد پیروان  دین عامیانه، اصول اساسی آن و اعتقادات مردم به این آیین.
The number of followers of a folk religion, its basic principles and people's beliefs in this religion.

#اديان
#دین
#Religion