ژوند د فیلسوفانو له نظره څه دی؟

ژوند د فیلسوفانو له نظره څه دی؟
د ژوند په هکله بېلابېلې خبرې او اساسونه ویل شوي او منځته راغلي دي، خو اړین د هغوی لوستل نه بل په هغوی باندې پوهېدل او عمل دی. ځیني اړین یې دلته یادوو.

ـ په ژوند کې تېر مهال اړین نه دی، بل اوس مهال اړین دی.(آبراهام لینکن)

ـ د ژوند تر ټولو اړینه شیبه هغه ده چې خپل ټول مسوولیت قبول کړی شی.(وین دایر)

ـ ژوند کومه قضیه نه ده چې حل یې کړی، هغه حقیقت دی چې باید ومنی.(سورن کی یرکګارد)

ـ هر څه چې تاسو په خپل ذهن کې تصور کوی، هماغه ستاسو سره کېدوونکي دي.(وین دایر)

ـ ستاسو ۱۰ سلنه د ژوند حالات اتفاقي او ۹۰ سلنه ستاسو خپل چار وچلند نه دي.(لو هولتر)

ـ ژوند د مینې او خوښیو ارزښت لري، که تاسو خپله وغواړی په دې خبره باور وکړی.(ویلیام جیمز)