انګلېسي له روهي سره زده کړئ؛ ټافل ازموينه کې د (Writing) يا لېکنې درس- شپاړلسمه برخهشپاړلسمه (ج) سټراټېژي: يوازې فعل د عمل په حالت کې په جاري زمانو کې استعمال کړئ Verify that only actions are in the continuous tenses.
 
يو فعل يا verb هم عمل يا action او هم حالت يا state په ګوته کوي. له عمل يا action موخه هغه کړنې دي چې له پنځو حسونو لږ تر لږه په يو حس د احساس وړ وي. خو بيا حالت يا state په اسانۍ سره د پنځه ګونو حسونو په وسيله نه حس کيږي. حالت يا state چې stative verbs هم ورته وايي په فکر، احساساتو، عقيده، نظريه او تصور پوري تړاو لري او په جاري زمانو کې نه استعماليږي.
 
ځيني stative verbs:
1- احساستو پوري اړوند فعلونه Emotions:
 

like, please, love, hate, prefer, concern, impress, satisfy, surprise....

 

2- حسي فعلونه يا The sense verbs:
 

see, see, smell, sound, taste....

 

3- په عقيدې او باورې پوري اړوند فعلونه:

believe, doubt, know, realize, understand, imagine, mean, feel, agree, oppose, think....

 

4- ځيني نور حسي فعلونه:

be, belong, involve, contain, need, have, own....

 

پورته stative verbs تر ډېره په جاري زمانو کې نه  استعماليږي، خو بيا ځيني اصول شتون لري، چې ښايي دا فعلونه په جاري زمانو کې هم استعمال شي. که چېرې stative verbs په يوې جملې کې د فاعل حالت بيانوي نو بيا ing- نه اخلي خو که چېرې د فاعل عمل په ګوته کوي بيا ing- اخلي او جاري زمانو کې استعماليږي.
 
بېلګه:

The flowers smell wonderful.

 

پورته جمله کې د smell فعل د فاعل يا flower حالت ښيي، نو ing- نه ورکول کيږي. خو په لاندې بېلګه کې بيا د smell فعل عمل په ګوته کوي او ing-  يې اخېستې ده.
 
بېلګه:

I was smelling the flower.

 

لاندې څلور جملې  چې stative verbs په کې کارول شوي او ing- ورکړل شوې، ناسم دي.
 

Although I still have some difficulties in English, I am understanding more now.

I am supporting the plan to build a new shopping center.

Due to the environmental impact and the extreme cost, I am thinking that new shopping mall is a bad idea.

All educations should be free because many poor students are needing help.

 
د پورته څلور جملو سمې بڼې چې له stative verbs جارې حالت يا ing- لېرې شوی دی.
 

Although I still have some difficulties in English, I am understanding more now.

I am supporting the plan to build a new shopping center.

Due to the environmental impact and the extreme cost, I am thinking that new shopping mall is a bad idea.

All educations should be free because many poor students are needing help.

 
نور بيا.......

تاسو دغه لیکنه شریکولی شئ!

د لیکوال نورې لیکنې
Loading...

تبصرې

تبصرې نشته

خپله تبصره مو ولیکئ