د غيب علم درلودلو دعوا!

 يوه تن بل ته وويل: زه کولی شم دا مالومه کړم، چې د خلکو په ماغزو کې څه تيريږي! بيا يې ورته وويل، چې زه پوهيږم، چې ستا په ماغزو کې همدا اوس څه تير شول؛ تاسې فکر کوئ، چې زه دروغ وايم!!! همداسې نه ده؟!