د زوی حاضر ځوابي


 
پلار زوی ته: بچو ! ناپليون، چې کله ستا په عمر و، په خپل ټولګي کې اول نمره و!
ځوی: پلار جانه! ناپليون کله چې ستا په عمر و امپراتور و!!!