ژبزده کړه
 پر پښتو ژبه د رسنیو منفي اغېزې
ژبزده کړه

 پر پښتو ژبه د رسنیو منفي اغېزې

(د پښتو ژبې څرګندنه ( اصطلاح
ژبزده کړه

(د پښتو ژبې څرګندنه ( اصطلاح

په پښتو ژبه کې د شفاهي ادبیاتو ارزښت 
ژبزده کړه

په پښتو ژبه کې د شفاهي ادبیاتو ارزښت 

د پوښتنې او سوال د کلیمې تر منځ توپیر
ژبزده کړه

د پوښتنې او سوال د کلیمې تر منځ توپیر

 په پښتو ژبه کې عبارت او د عبارت نښې و پېژنئ
ژبزده کړه

 په پښتو ژبه کې عبارت او د عبارت نښې و پېژنئ

په پښتو ژبه کې نومونه هم د ټاکندوی په توګه واقع کېږي
ژبزده کړه
DEAR YOUNG GUYS AT THE AGE OF 25 TO 30 هغه  ځوانانو ته چې عمرونه یې له ۲۵  کلنۍ  تر 30 کلنۍ پورې دي
ژبزده کړه
په پښتو ژبه کې ټاکندویان ( Determiners) و پېژنئ
ژبزده کړه

په پښتو ژبه کې ټاکندویان ( Determiners) و پېژنئ

 د پښتو او ترکي ژبو ځینې ګډې ځانګړنې
ژبزده کړه

 د پښتو او ترکي ژبو ځینې ګډې ځانګړنې