ژبزده کړه
انګلېسي له روهي سره زده کړئ؛ د صفت په ډول د Used To کارول
ژبزده کړه
انګلېسي له روهي سره زده کړې؛ د across او through ترمنځ توپير 
ژبزده کړه
انګلېسي له روهي سره زده کړې؛ د Over او Above ترمنځ توپير
ژبزده کړه