ژبزده کړه
که لېکنه کوئ نو دغه پنځه خبرې په ذهن ولرئ 
ژبزده کړه

که لېکنه کوئ نو دغه پنځه خبرې په ذهن ولرئ 

 پر پښتو ژبه د رسنیو منفي اغېزې
ژبزده کړه

 پر پښتو ژبه د رسنیو منفي اغېزې

(د پښتو ژبې څرګندنه ( اصطلاح
ژبزده کړه

(د پښتو ژبې څرګندنه ( اصطلاح

په پښتو ژبه کې د شفاهي ادبیاتو ارزښت 
ژبزده کړه

په پښتو ژبه کې د شفاهي ادبیاتو ارزښت