ژبزده کړه
ټافل ازموينه کې د لېکنې (writing) دندې 
ژبزده کړه

ټافل ازموينه کې د لېکنې (writing) دندې 

ژبزده کړه: د photo، image او picture کلمو ترمنځ توپير 
ژبزده کړه

ژبزده کړه: د photo، image او picture کلمو ترمنځ توپير 

ژبزده کړه: د see, look او watch ترمنځ توپير   
ژبزده کړه

ژبزده کړه: د see, look او watch ترمنځ توپير   

د انګلېسي ژبې ناسم تلفظ مو شرموي؛ د سم تلفظ لس اسانه لارې 
ژبزده کړه